หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี(เครื่องบิน)

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ คุณจะสามารถทำการบินเครื่องบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าในทางพาณิชย์ได้ (ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ)

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • TOEIC 600 หรือ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 70
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ
  Medical Class 1
l

หลักสูตร:

 • การอบรมภาคพื้น 357 ชั่วโมง
 • การฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียว 170 ชั่วโมง
 • การฝึกบินกับเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนต์ 20 ชั่วโมง
 • เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 30 ชั่วโมง
 • บินเดินทาง 300 nm 36 ชั่วโมง
 • บินกลางคืน 9 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา:

  12 เดือน

  บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด

  90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  โทร : +662 168 3301-2

  อีเมล์ : contactcenter@thaiaviationacademy.com

  โทรสาร : +662 168 3303