เลือกหน้า

หลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนักบิน (Refresher)

สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตนักบินที่หมดอายุ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี

TAA Gallary 025
l

มีให้เลือก 3 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น :

  • Refresher 1 : กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี
  • Refresher 2 : กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
  • Refresher 3 : กรณีที่ใบอนุญาตนักบินหมดอายุ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี