สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด มุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของทั้งสองสถาบันเพื่อสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติต่อไป