สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open Houseมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยในงานได้พบปะนักศึกษาจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การการเรียนบินจากทั้งศิษย์การบินของสถาบันฯ และคำแนะนำจากครูการบิน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆภายในงาน