“ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่” หรือสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น พร้อมผลิตศิษย์การบินรุ่นแรกในเดือน พ.ย. เปิดรับสมัครแล้ว ส.ค.นี้ พร้อมประกาศร่วมมือ “ราชภัฏร้อยเอ็ด” วิจัยพัฒนาหลักสูตรการจัดการการบิน

หวังชูสร้างหลักสูตรให้เป็นเลิศทางวิชาการด้านการบิน นำร่องเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสาน ให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น หรือ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ โดยสถาบันฯ มุ่งเป้าเพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและครูการบินทุกคนให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักศึกษาและศิษย์การบินให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทักษะต่างๆ

taa news 02

“สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันฝึกอบรมด้านการบินให้เป็นมิติใหม่ เป็นที่ยอมรับต่อนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ทั้งนี้นอกจากหลักสูตรต่างๆที่เราตั้งใจที่การยกระดับและพัฒนาด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับแนวทางการพัฒนาสู่ความเชื่อมั่นของสายตานานาชาตินั้นเรามั่นใจว่าเราทำได้” นายชลิตรัตน์ ระบุ

นายชลิตรัตน์ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานของสถาบันฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น เพราะเรามีความเชี่ยวชาญด้านการบิน มายาวนาน เนื่องจากครอบครัวเป็นสายเลือดการบินมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ครอบครัวจันทรุเบกษา อยู่ในวงการการบินมาทั้งในรูปแบบของราชการ และเอกชน เราทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ความทันสมัยของระบบการเรียนการสอน เน้น เรื่อง Integrated curriculum และใส่ใจในรายละเอียดการดูแลศิษย์การบิน ซึ่งสถาบันการบินแห่งนี้ ตั้งใจออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับศิษย์การบินเพื่อมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเป็นศิษย์การบิน และต้องเป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ว่าต้องได้มาตรฐานระดับสากลจริงๆ

taa news 03

นายชลิตรัตน์ บอกอีกว่า อาคารประกอบด้วย อาคารเรียน หอพักนักศึกษา หอพักครูการบิน และเจ้าหน้าที่ ห้องอาหาร ออดิทอเรี่ยม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมของศิษย์การบิน เสมือนเป็นโรงเรียนประจำอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้ศิษย์การบิน ได้รับการฝึกฝนอบรมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ และต้องฝึกให้มีวินัย มีความสามารถและความเข้าใจในการเป็นนักบินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งการเลือกสถานที่ตั้งสถาบันฯ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะสนามบินมีความพร้อมในด้านเครื่องช่วยเดินอากาศ เพื่อสามารถฝึกบินจนจบหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่สำคัญคือด้านภูมิศาสตร์ ที่มีความปลอดภัยต่อการฝึกบินที่สุดขณะเดียวกันสถาบันฯ ของเรามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความเป็นองค์กร และ มีการค้นคว้าและนำเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอนศิษย์การบิน ที่ต้องควบคู่ไปกับเครื่องบิน simulator และอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ ที่ทางสถาบันฯ ได้คัดเลือกและจัดซื้อสิ่งที่มีคุณภาพ มาตรฐานให้กับ ศิษย์การบิน ของสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น หรือ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่

taa news 04

อย่างไรก็ตาม สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่นแห่งนี้ จะเป็นสถาบันฯ ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมครบวงจรที่สุดและพร้อมที่จะเปิดรับสมัครศิษย์การบินรุ่นแรกแล้วช่วงเดือน ส.ค.นี้ โดยจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้มาตรฐาน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License Course) หลักสูตรใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating Course) และหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Course) ทั้งนี้หลักสูตรหรือรายละเอียดต่างๆสนใจสอบถามได้เพิ่มเติมที่ https://thaiaviationacademy.com/ โทร 02-168-3301-2

taa news 05