CAREER OPPORTUNITIES

Join our team!

We can’t do it without you.

Join the Squadron 101 family and embark on an adventure of your aviation career.
Please feel free to register below. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us through any sources below.

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้ากุ๊ก 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 1. สร้างสรรค์เมนูต่างๆ (ทำราคาให้เหมาะสม)
 2. ประกอบอาหาร และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด รสชาติของอาหารและความปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
 4. ทำสต็อกวัตถุดิบ ตรวจเช็คสต๊อกวัตถุดิบ สั่งซื้อวัตถุดิบ
 5. ควบคุมต้นทุนของอาหาร จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในแต่ละวัน
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ตรงตามเมนูที่กำหนด
 8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว
 9. บริหารจัดการวัตถุดิบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6
 • ทัศนคติดี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักในการทำอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ขยัน อดทน และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
 • สามารถทำอาหารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดร้อยเอ็ด

  เงินเดือน ตามตกลง

  ติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)
  90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน

  1. จัดเตรียม และคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในครัว
  2. ประกอบอาหารครัวร้อน ขึ้นเตา ทำผัด ต้ม นึ่ง
  3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
  4. ดูแลทีมงานด้านการทำอาหาร
  5. ดูแลให้ห้องครัวอยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารที่ทำออกมามีคุณภาพและมาตรฐานสูง
  6. จัดเตรียมวัตถุดิบประจำวัน
  7. ตราวจนับสต๊อกวัตถุดิบประจำวัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  3. มีความรู้เรื่องอาหารเบื้องต้น
  4. มีความกระตือรือร้น มีความสนใจงานประกอบอาหาร
  5. มีความขยันอดทน
  6. มีทัศนคติที่ดี มีใจรักบริการ และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
  7. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. สามารถทำงานเป็นกะได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดร้อยเอ็ด

  เงินเดือน ตามตกลง

  ติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)
  90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  หัวหน้าเทคนิค บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)

  รายละเอียดการทำงาน

  • ดูแลและควบคุมการทำงานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน ที่กำหนดไว้
  • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
  • วางแผนการซ่อมบำรุง
  • รับผิดชอบคุณภาพการทำงานของช่าง และ ประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามคู่มือเอกสารประกอบการซ่อมบำรุง คำสั่ง คำแนะนำทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศยานในความรับผิดชอบของตนให้ทันสมัย
  • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
  • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
  • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
  • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
  • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป(ทุกสาขา)
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน อย่างน้อย 8 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน จากโรงเรียนการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
  • มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
  • มีความรู้ด้านงานเอกสารเทคนิคสามารถใช้ประกอบการซ่อมบำรุงได้
  • มีความรู้ ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านอากาศยานของประเทศไทย
  • มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติเดินอากาศ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดร้อยเอ็ด

  เงินเดือน ตามตกลง

  เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน

  รายละเอียดการทำงาน

  • จัดทำแผนงานความปลอดภัยด้านการบิน
  • จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง
  • ดูแลและควบคุมแผนงานความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
  • ควบคุมและจัดการเหตุการณ์ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงในนิรภัยการบินในขณะให้บริการ
  • ติดตามข่าวสารและประสานงานด้านการข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
  • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
  • รับผิดชอบและวางแผนด้านการบริหารคุณภาพ , การบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน และ การบริหารความปลอดภัย
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
  • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
  • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
  • มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดร้อยเอ็ด

  เงินเดือน ตามตกลง

  เจ้าหน้าที่อาวุโส/แผนกการตลาดและการขาย (Senior sales officer)

  รายละเอียดการทำงาน

  • รับผิดชอบหาลูกค้ารายใหม่ และ คู่ค้าใหม่
  • ให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ลูกค้าและผู้สนใจ
  • สร้างสัมพันธ์ที่ดี จัดทำข้อมูล ประเมินศักยภาพของลูกค้า
  • เข้าติดต่อพบคู่ค้าในกลุ่มองค์กร ได้แก่ สายการบิน โรงเรียน มหาลัย
  • ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า และ ประสานงานกับแผนกบัญชี
  • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
  • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
  • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย สินค้าที่มีมูลค้าสูง ด้านธุรกิจการศึกษา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในงาน Online Marketing, Digital Marketing
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
  • สามารถเจรจาต่อรองได้ มีบุคลิกดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ไหวพริบปฏิภาณ, จิตสำนึกในการให้บริการ, การวางแผนงาน
  • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดกรุงเทพฯ

  เงินเดือน ตามตกลง

  Contact to Human Resource Officer

  Thai Aviation Co.,Ltd.
  90 CW Tower B, 28 Floor (B2804),
  Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang,
  Bangkok 10310