ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ร่วมเดินทางไปด้วยกัน และเริ่มต้นเส้นทางในอุตสาหกรรมการบินกับเรา

กรอกแบบฟอร์มและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาที่บริษัทได้โดยตรง ตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

หัวหน้าเทคนิค บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)

รายละเอียดการทำงาน

 • ดูแลและควบคุมการทำงานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน ที่กำหนดไว้
 • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
 • วางแผนการซ่อมบำรุง
 • รับผิดชอบคุณภาพการทำงานของช่าง และ ประสิทธิภาพการทำงาน
 • ติดตามคู่มือเอกสารประกอบการซ่อมบำรุง คำสั่ง คำแนะนำทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศยานในความรับผิดชอบของตนให้ทันสมัย
 • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป(ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน อย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน จากโรงเรียนการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 • มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
 • มีความรู้ด้านงานเอกสารเทคนิคสามารถใช้ประกอบการซ่อมบำรุงได้
 • มีความรู้ ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านอากาศยานของประเทศไทย
 • มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติเดินอากาศ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน ตามตกลง

เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน

รายละเอียดการทำงาน

 • จัดทำแผนงานความปลอดภัยด้านการบิน
 • จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง
 • ดูแลและควบคุมแผนงานความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
 • ควบคุมและจัดการเหตุการณ์ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงในนิรภัยการบินในขณะให้บริการ
 • ติดตามข่าวสารและประสานงานด้านการข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
 • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
 • รับผิดชอบและวางแผนด้านการบริหารคุณภาพ , การบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน และ การบริหารความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 • มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน ตามตกลง

เจ้าหน้าที่อาวุโส/แผนกการตลาดและการขาย (Senior sales officer)

รายละเอียดการทำงาน

 • รับผิดชอบหาลูกค้ารายใหม่ และ คู่ค้าใหม่
 • ให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ลูกค้าและผู้สนใจ
 • สร้างสัมพันธ์ที่ดี จัดทำข้อมูล ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 • เข้าติดต่อพบคู่ค้าในกลุ่มองค์กร ได้แก่ สายการบิน โรงเรียน มหาลัย
 • ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า และ ประสานงานกับแผนกบัญชี
 • วางแผนหรือรับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้น
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 • รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย สินค้าที่มีมูลค้าสูง ด้านธุรกิจการศึกษา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงาน Online Marketing, Digital Marketing
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถเจรจาต่อรองได้ มีบุคลิกดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ไหวพริบปฏิภาณ, จิตสำนึกในการให้บริการ, การวางแผนงาน
 • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • จังหวัดกรุงเทพฯ

เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่)
90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

มือถือ : 092-876-4399, 063-363-6115
อีเมล์ : hr@thaiaviationacademy.com