เลือกหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ

Board of Committees

พล.อ.อ พิธพร กลิ่นเฟื่อง

ประธานกรรมการ

นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นาย ชนภัทท์ จันทรุเบกษา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นาง ชวัฉรา สิงหะ

กรรมการบริหาร

นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์

กรรมการ

นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการ

นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการ