หลักสูตรครูการบิน

เป็นหลักสูตรที่เน้นภาควิชาทางการสอนการบิน ทั้งข้อมูล ระเบียบวินัยและลักษณะการสอนเช่น กระบวนการเรียนรู้ การประเมินศิษย์การบิน การทำงานเป็นทีมและการวางแผนบทเรียนเป็นต้น หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับใบรับรองผู้สอนการบินของคุณได้อย่างแน่นอน

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี(เครื่องบิน) (CPL – Aeroplane) เป็นอย่างน้อย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ Medical Class 1
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 54 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 20 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

1 เดือน