เลือกหน้า

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ คุณจะสามารถทำการบินเครื่องบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าในทางพาณิชย์ได้ (ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ)

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินอย่างน้อยในระดับ
    Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 298 ชั่วโมง
  • การฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียว 185 ชั่วโมง
  • การฝึกบินกับเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนต์ 15 ชั่วโมง
  • เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 20 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

16 เดือน