เลือกหน้า

หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน (Recurrent)

TAA Gallary 025
l

มีให้เลือกทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยเเบ่งเป็น

 • Recurrent A  : สําหรับผู้ถือใบอนุญาตนักบินที่ยังไม่หมดอายุและ
  ต้องการบินเพื่อรื้อฟื้นประสบการณ์ให้มีสิทธิในการบินเวลากลางวัน
 • Recurrent IR : สําหรับผู้ถือใบอนุญาตนักบินที่ยังไม่หมดอายุและ
  ต้องการบินเพื่อรื้อฟื้นประสบการณ์ให้มีสิทธิในการบินด้วยเครื่อง
  ประกอบวัดการบิน
 • Recurrent Night : สําหรับผู้ถือใบอนุญาตนักบินที่ยังไม่หมดอายุ
  และต้องการบินเพื่อรื้อฟื้นประสบการณ์ให้มีสิทธิในการบินเวลา
  กลางคืน
 • Recurrent E : สําหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตนักบินหมดอายุแล้วแต่ไม่
  เกิน 90 วัน